بررسی چگونگی تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین -حسن شریعتمداری -وبینار سوم Reviewed by admin on . سلسله سمینارهای - برربسی علل تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین - سمینار سوم در این سلسله سمینارها سعی در پاسخ به این سوال است که اولا چکونه نظامهای تمامیت خواه و مب سلسله سمینارهای - برربسی علل تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین - سمینار سوم در این سلسله سمینارها سعی در پاسخ به این سوال است که اولا چکونه نظامهای تمامیت خواه و مب Rating: 0
صفحه اصلی » آموزش » بررسی چگونگی تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین -حسن شریعتمداری -وبینار سوم

بررسی چگونگی تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین -حسن شریعتمداری -وبینار سوم

سلسله سمینارهای – برربسی علل تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین – سمینار سوم
در این سلسله سمینارها سعی در پاسخ به این سوال است که اولا چکونه نظامهای تمامیت خواه و مبتنی بر ایدئولوژی و رهبری فرهمند( کاریزماتیک ) در گذر زمان به نظامهای اقتدارگرا و سپس به نظامهای اقتدارگرای نوین تبدیل میشوند و تفاوت این نظامهای سیاسی درچیست ؟ و علاوه بر آن ومهمتر ازآن این نظامهای ناسازگار با زمانه یعنی تمدن بشر در دوره جهانی شدن اقتصاد و ارتباطات واطلاعات چگ.نه به حیات خود ادامه میدهند؟

Clip to Evernote

نظر

Scroll to top