بررسی چگونگی تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین -حسن شریعتمداری -وبینار پنجم Reviewed by Limo Rahimzadeh on . سلسله سمینارهای - برربسی علل تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین - سمینار پنجم در این سلسله سمینارها سعی در پاسخ به این سوال است که اولا چکونه نظامهای تمامیت خواه و م سلسله سمینارهای - برربسی علل تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین - سمینار پنجم در این سلسله سمینارها سعی در پاسخ به این سوال است که اولا چکونه نظامهای تمامیت خواه و م Rating: 0
صفحه اصلی » آموزش » بررسی چگونگی تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین -حسن شریعتمداری -وبینار پنجم

بررسی چگونگی تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین -حسن شریعتمداری -وبینار پنجم

سلسله سمینارهای – برربسی علل تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین – سمینار پنجم
در این سلسله سمینارها سعی در پاسخ به این سوال است که اولا چکونه نظامهای تمامیت خواه و مبتنی بر ایدئولوژی و رهبری فرهمند( کاریزماتیک ) در گذر زمان به نظامهای اقتدارگرا و سپس به نظامهای اقتدارگرای نوین تبدیل میشوند و تفاوت این نظامهای سیاسی درچیست ؟ و علاوه بر آن ومهمتر ازآن این نظامهای ناسازگار با زمانه یعنی تمدن بشر در دوره جهانی شدن اقتصاد و ارتباطات واطلاعات چکونه اقتدار خود را ادامه میدهند؟

Clip to Evernote

نظر

Scroll to top