صفحه اصلی » درسگفتارها » انتخابات آزاد

سمینار آموزشی انتخابات آزاد – درس ششم

حسن شریعتمداری، در این سلسله جلسات، ثبات و بحران نظام سیاسی را بررسی می کند و به انتخابات آزاد و عادلانه بمنزله‌ی استراتژی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می پردازد. اسلاید درس ششم را از اینجا دانلود کنید. ...

ادامه

سمینار آموزشی انتخابات آزاد – درس پنجم

حسن شریعتمداری، در این سلسله جلسات، ثبات و بحران نظام سیاسی را بررسی می کند و به انتخابات آزاد و عادلانه بمنزله‌ی استراتژی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می پردازد. اسلاید درس پنجم را از اینجا دانلود کنید. ...

ادامه

سمینار آموزشی انتخابات آزاد – درس چهارم

حسن شریعتمداری، در این سلسله جلسات، ثبات و بحران نظام سیاسی را بررسی می کند و به انتخابات آزاد و عادلانه بمنزله‌ی استراتژی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می پردازد. اسلاید درس چهارم را از اینجا دانلود کنید. ...

ادامه

سمینار آموزشی انتخابات آزاد- درس سوم

حسن شریعتمداری، در این سلسله جلسات، ثبات و بحران نظام سیاسی را بررسی می کند و به انتخابات آزاد و عادلانه بمنزله‌ی استراتژی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می پردازد. اسلاید درس سوم را از اینجا دانلود کنید. ...

ادامه

سمینار آموزشی انتخابات آزاد – درس دوم

حسن شریعتمداری، در این سلسله جلسات، ثبات و بحران نظام سیاسی را بررسی می کند و به انتخابات آزاد و عادلانه بمنزله‌ی استراتژی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می پردازد. اسلاید درس دوم را از اینجا دانلود کنید. ...

ادامه

سمینار آموزشی انتخابات آزاد – درس اول

حسن شریعتمداری، در این سلسله جلسات، ثبات و بحران نظام سیاسی را بررسی می کند و به انتخابات آزاد و عادلانه بمنزله‌ی استراتژی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می پردازد. اسلاید درس اول را از اینجا دانلود کنید. ...

ادامه
Scroll to top