صفحه اصلی » Posts tagged "جامعه شناسی اقتدار"

چالش سنت ودموکراسی- نشست چهاردهم: جامعه شناسی اقتدار (۲)

موضوع این سمینار بررسی گسل های اجتماعی ایجاد شده در جامعه معاصر ما و اثرات آن بر اقتدارگرایی و اقتدارپذیری جامعه است . گسل هائی چون گسل معیشتی، گسل معرفتی، گسل جنسیتی و گسل مرکز و پیرامون بررسی شده و بعنوان موتور محرک جامعه و سیاست تحلیل می‌شوند. مبحث پنجم در 2 فیلم/پادکست 30 دقیقه ای ارائه شده است.   پیوست ها:فایل پادکست نشست چهاردهمجزوه : چالش سنت و دموکراسی - جامعه شناسی اقتدار (2) - گسل های اجتماعی و تا ...

ادامه

چالش سنت ودموکراسی- نشست سیزدهم: جامعه شناسی اقتدار (۱)

در این سمینار با عنوان فرعی «نظام جامعه پذیری، کارخانه تولید استبداد و اقتدار در ایران» به یک مساله جامعه شناسانه می‌پردازیم و مراحل جامعه پذیری ما ایرانیان را در بنیانهای خانواده، آموزش، کار و پیشه بررسی می کنیم و رابطه مستقیم و عمیق آن را با میل به اقتدار و استبداد واکاوی می کنیم. مبحث پنجم در 2 فیلم/پادکست 30 دقیقه ای ارائه شده است.   پیوست ها:فایل پادکست نشست سیزدهمجزوه : چالش سنت و دموکراسی - جامعه شنا ...

ادامه
Scroll to top