صفحه اصلی » Posts tagged "شیعه"

چالش سنت و دموکراسی-نشست دهم: سنت دینی و اقتدارگرایی (۳)

در این سمینار در ادامه نشست قبلی به سابقه اقتدارگرایی در تفکر شیعه می‌پردازیم. ابتدا به دو پدیده خاص دردوران صفویه اشاره می‌کنیم. تصاحب شبکه گسترده و پراکنده صوفیان بوسیله روحانیت تازه رسمیت یافته و مقتدر شیعه با حمایت شاهان صفوی و بموازات آن، پیدایش شاخه جدیدی از فقیهان با تاثراز آموزه های صوفیان یعنی فقیهان عارف در روحانیت شیعه . با پیدایش این گروه مباحث عرفانی بخصوص بحث ولایت نیز ازعرفان وتصوف وارد فقه ش ...

ادامه
Scroll to top