صفحه اصلی » Posts tagged "چالش سنت و دموکراسی"

چالش سنت ودموکراسی- نشست بیستم: موانع کهن و فرصتهای نوین ۲

آخرین سمینار از سلسله سمینارهای چالش سنت ودموکراسی، سخن پایانی ما دراین مبحث است . در این سمینار ما به امکانات جدیدی که تغییرات تمدنی، فرهنگی و نوآوریهای علمی نوین دراختیارما نهاده، اشاره می کنیم، تا علیرغم همه موانع بزرگ تاریخی وکهن بتوانیم بر این مشکل اساسی یعنی فروغلطیدن دوباره و چندباره  از چاه استبدادی موجود به دامچاله استبدادی نوظهور جلوگیری کنیم. شرط نخست همانگونه که مکرر در مکرر برشمرده شد، خودآگاهی ...

ادامه

چالش سنت ودموکراسی- نشست نوزدهم: موانع کهن و فرصتهای نوین ۱

آخرین وبینار از سلسله سمینارهای سنت چالش و دموکراسی در جلسه قبل پایان یافت . اینک در سمینار حاضر و سمینار آینده، مروری اجمالی خواهیم داشت بر مهم ترین نکات ذکر شده در این سمینارها و در پایان نتیجه گیری از این سلسله سمینارها ارائه خواهد شد. پیوند مباحث گوناگون که صرفا برای فهم بهتر وبیشترازرابطه اقتدار - استبداد و جامعه و انسان ایرانی ازهم تفکیک شده بود- درقالبی یکپارچه وحدت موضوع و مفهوم را بعنوان یک کلیت نش ...

ادامه

چالش سنت ودموکراسی- نشست هجدهم: سیاست و اقتدار

در این سمینار رابطه سیاست و جامعه در حکومتهای استبدادی اقتدارگرای مدرن بررسی می‌شود. سیاست درجوامع مدرن، مدیریت و سازماندهی امکانات جامعه برای ترقی رفاه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی وفرهنگی و توسعه حقوق شهروندی وآزادیهای فردی و نیل به درجات بالاتری از رعایت حقوق بشراست، اما سیاست در حکومتهای اقتدارگرا کاملا معکوس می‌شود و تبدیل به بسیج امکانات وسازماندهی جامعه برای حفظ سلطه و امتیازات طبقه حکومتگر میگردد. پیوست ...

ادامه

چالش سنت ودموکراسی- نشست هفدهم: اقتدارگرایی و اطاعت‌پذیری

در این سمینار رابطه مثلث انسان -جامعه و اقتدار را بررسی می‌کنیم . سخن بر سر تفاوتهای بنیادین بسیار در زیست انسان در یک جامعه آزاد و باز با یک جامعه بسته است .سیر تربیتی انسان در جریان جامعه‌پذیری او در یک جامعه بسته و اقتدارگرا بگونه‌ای ست که از او یک ستم‌پذیر می‌سازد و این نوع رفتار همان است که خانواده وجامعه از شخص انتظار دارد. یک شخص کنشگر در این جوامع میدان عمل کوچکی دارد و درعوض منش واکنشی، از او انسان ...

ادامه

چالش سنت ودموکراسی- نشست شانزدهم: اقتدار و اقتصاد(۲)

در سمینار قبل رابطه اقتصاد دولتی و اقتدارگرایی را بر اساس ایجاد پایه اجتماعی وابسته معیشتی به حکومت شرح دادیم و نشان دادیم که با وجود فوایدی که برای نظام اقتدارگرا برای تحکیم بیشتر اقتدار خود دارد، چرا چنین نظام اقتصادی در شرایط رقابت با اقتصادهای آزاد جهان محکوم به عقب ماندگی واحیانا شکست وفروپاشی است. حال در این سمینار«موانع آزادسازی اقتصاد» را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چرا با وجود لزوم عقلی اصلاحات ...

ادامه

چالش سنت ودموکراسی- نشست پانزدهم: اقتدار و اقتصاد(۱)

در این سمینار رابطه اقتصاد دولتی و نظام‌های اقتدارگرای نوین را بررسی می‌کنیم و رابطه اقتصاد حامی‌پرور و رانت‌خواری و معنای فساد در این نظامها را واکاوی می‌نماییم. همچنین راهکار این نظامها را برای گسترش پایه اجتماعی مطیع از راه ایجاد کارگران وابسته و کارورزان و کارمندان حقوق‌بگیر و خانواده‌هایشان و اثر این روش را در ایجاد هاله بزرگ جامعه ساکت و مداراگرنشان می‌دهیم. در یک کار تحقیقی نیز نشان می‌دهیم که حداقل ...

ادامه

چالش سنت ودموکراسی- نشست چهاردهم: جامعه شناسی اقتدار (۲)

موضوع این سمینار بررسی گسل های اجتماعی ایجاد شده در جامعه معاصر ما و اثرات آن بر اقتدارگرایی و اقتدارپذیری جامعه است . گسل هائی چون گسل معیشتی، گسل معرفتی، گسل جنسیتی و گسل مرکز و پیرامون بررسی شده و بعنوان موتور محرک جامعه و سیاست تحلیل می‌شوند. مبحث پنجم در 2 فیلم/پادکست 30 دقیقه ای ارائه شده است.   پیوست ها:فایل پادکست نشست چهاردهمجزوه : چالش سنت و دموکراسی - جامعه شناسی اقتدار (2) - گسل های اجتماعی و تا ...

ادامه

چالش سنت ودموکراسی- نشست سیزدهم: جامعه شناسی اقتدار (۱)

در این سمینار با عنوان فرعی «نظام جامعه پذیری، کارخانه تولید استبداد و اقتدار در ایران» به یک مساله جامعه شناسانه می‌پردازیم و مراحل جامعه پذیری ما ایرانیان را در بنیانهای خانواده، آموزش، کار و پیشه بررسی می کنیم و رابطه مستقیم و عمیق آن را با میل به اقتدار و استبداد واکاوی می کنیم. مبحث پنجم در 2 فیلم/پادکست 30 دقیقه ای ارائه شده است.   پیوست ها:فایل پادکست نشست سیزدهمجزوه : چالش سنت و دموکراسی - جامعه شنا ...

ادامه

چالش سنت و دموکراسی-نشست دهم: سنت دینی و اقتدارگرایی (۳)

در این سمینار در ادامه نشست قبلی به سابقه اقتدارگرایی در تفکر شیعه می‌پردازیم. ابتدا به دو پدیده خاص دردوران صفویه اشاره می‌کنیم. تصاحب شبکه گسترده و پراکنده صوفیان بوسیله روحانیت تازه رسمیت یافته و مقتدر شیعه با حمایت شاهان صفوی و بموازات آن، پیدایش شاخه جدیدی از فقیهان با تاثراز آموزه های صوفیان یعنی فقیهان عارف در روحانیت شیعه . با پیدایش این گروه مباحث عرفانی بخصوص بحث ولایت نیز ازعرفان وتصوف وارد فقه ش ...

ادامه

چالش سنت و دموکراسی – نشست نهم: سنت دینی و اقتدارگرایی(۲)

در این وبینار که بخش سوم از درس چهارم یعنی «سنت دینی و اقتدارگرایی» است به موضوع «شیعه و اقتدار سیاسی» می پردازیم. برآمدن تاریخی روحانیت شیعه را از زمان صفویان بعنوان یک طبقه صنفی و یک قدرت سیاسی، بعبارتی «دولت در دولت » بررسی میکنیم و تکامل آن را با شبکه سازی گسترده و بهره گیری از آیین عزاداری درافزودن به اقتدار عاطفی و نزدیکی احساسی با شیعیان مطالعه می‌نماییم. پایداری پیوند فقه وعرفان درقالب الگوبرداری فق ...

ادامه
Scroll to top